Your data

Privacy Policy

English versionVersion française

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna het privacybeleid) beschrijft de gegevensverwerkingsactiviteiten die in verband met Digital Talent Hunters(DTH) worden uitgevoerd door:

– Accent Group NV, gevestigd te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare (BTW BE-0846.963.913);
– Accent Jobs for People NV, gevestigd te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare (BTW 0455.069.956);
– Accent Construct NV, gevestigd te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare (BTW BE-087.120.626)
– Nowjobs B.V., kantoorhoudende te Herculesplein 36, 3584 AA Utrecht (KvK 75396181);
– Gritt NV, kantoorhoudende te Rijnkaai 100 bus C14, 2000 Antwerpen (BTW BE-0661.737.265);
– Cohedron House B.V., kantoorhoudende te Herculesplein 88, 3584 AA Utrecht (KvK 83317074);
– Redmore Holding B.V., kantoorhoudende te Euclideslaan 2, 3584 BN Utrecht (KvK 70131945);
– House of Covebo B.V., kantoorhoudende te Ambachtsstraat 13, 3861 RH Nijkerk (KvK 63558939); en
– Continu Group B.V., kantoorhoudend te Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven (KvK 63798689).

De bovengenoemde entiteiten (elk afzonderlijk een groepsmaatschappij) maken allemaal deel uit van de House of HR Group, een toonaangevende Europese HR-dienstverlener die gespecialiseerd is in engineering & consulting en gespecialiseerde talentoplossingen (met verschillende bedrijven die actief zijn in personeelsbemiddeling en human resources) (de House of HR Group). Alle bedrijven binnen de House of HR Group zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte.

Meer informatie over de House of HR Group en de aangesloten bedrijven is te vinden op https://www.houseofhr.com/ companies of kan per e-mail worden aangevraagd via info@houseofhr.com

ARTIKEL 1 − ALGEMEEN

Dit privacybeleid beschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens door de groepsmaatschappijen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG). Dit betekent dat de groepsmaatschappijen gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. De groepsmaatschappijen hebben een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gesloten, waarin de specifieke plichten, rechten en verantwoordelijkheden van elke groepsmaatschappij met betrekking tot de gezamenlijke gegevensverwerking zijn vastgelegd.

Als u meer wilt weten over de individuele verwerkingsactiviteiten van elke groepsmaatschappij, verzoeken wij u om hun respectieve privacyverklaringen te raadplegen op:

– Accent Group NV, Accent Jobs For People NV en Accent Construct NV: https://www.accentjobs.be/nl/privacybeleid/ ;
– Nowjobs B.V.: https://www.nowjobs.nl/nl/bedrijf/privacy-beleid ;
– Gritt NV: https://gritt.be/privacy-policy ;
– Cohedron House B.V.: https://cohedron.nl/privacyverklaring/ ;
– Redmore Holding B.V.: https://www.redmore.eu/privacy/ ;
– House of Covebo B.V.: https://www.covebo.nl/privacy-statement/ ;
– Continu Group B.V.: https://www.continu.be/service/privacy-statement .

De groepsmaatschappijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De groepsmaatschappijen streven ernaar om te voldoen aan de AVG, aan ‘de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens’, en aan ‘de direct marketing-bepalingen uit Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht betreffende het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing)’.

Dit privacybeleid beschrijft verder uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u kunt doen gelden ten opzichte van elke groepsmaatschappij. Niettegenstaande het voorgaande hebben de groepsmaatschappijen Accent Group NV aangewezen om op te treden als uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (zie artikel 7 voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten).

Dit privacybeleid is gericht tot de volgende betrokkenen: belanghebbende partijen, websitebezoekers, klanten en hun werknemers, leveranciers en hun werknemers, bedrijven en hun werknemers en sollicitanten.

 

ARTIKEL 2 − DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING

Datum van de laatste herziening: 15 juni 2023.

Dit privacybeleid kan regelmatig herzien of bijgewerkt worden. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijzigingen in ons privacybeleid, wordt de herzieningsdatum bij elke wijziging bijgewerkt. Het gewijzigde privacybeleid wordt van kracht op de datum van de laatste herziening. Herzieningen en updates worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om deze regelmatig te raadplegen.

 

ARTIKEL 3 − VERWERKINGSACTIVITEITEN

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ten behoeve van het beheer van sollicitanten:

– Identificatiegegevens en contactgegevens (bijv. voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer)
– Persoonlijke kenmerken
– Professionele gegevens
– Persoonlijke interesses
– Afbeeldingen

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigde belang, in het bijzonder onze vrijheid van ondernemerschap.

Persoonsgegevens kunnen worden verkregen via externe openbare bronnen (bijv. LinkedIn, gespecialiseerde vacatureplatforms, -databases of -websites) of van uw (voormalige) werkgever en/of uw (voormalige) collega’s (bijv. in het geval van referenties).

De persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming om de bewaartermijn te verlengen, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een extra termijn van 5 jaar.

 

ARTIKEL 4 − OPENBAARMAKING AAN DERDEN

De persoonsgegevens die in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt, worden gedeeld tussen de groepsmaatschappijen en kunnen ook worden gedeeld met andere aangesloten bedrijven van de House of HR Group, die van tijd tot tijd kunnen variëren. Alle aangesloten bedrijven van de House of HR Group zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Meer informatie over de House of HR Group en de aangesloten bedrijven is te vinden op https://www.houseofhr.com/ companies of kan per e-mail worden aangevraagd via info@houseofhr.com .

Als wij persoonsgegevens delen met de andere aangesloten bedrijven binnen de House of HR Group, gebeurt dat in het kader van samenwerking en/of diensten binnen de groep om de activiteiten en diensten van DTH en het aangesloten bedrijf in kwestie te verbeteren, vergemakkelijken en vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analytics en statistieken, debiteurenbeheer, (mogelijke) direct marketing).

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derde dienstverleners die technische en operationele ondersteuning geven en met derde dienstverleners (zoals, maar niet beperkt tot, advocaten en accountants) in het algemeen, voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele diensten en/of bijdraagt aan de corporate governance-structuur en/of als ze hiertoe verplicht zijn op basis van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

 

ARTIKEL 5 − DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven om de gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid te verwerken. Als gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven aan een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garanderen wij dat we alle maatregelen zullen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder het implementeren van contractbepalingen die voldoende gegevensbeschermingswaarborgen bieden voor de gegevens die internationaal worden doorgegeven. In de praktijk wordt dit meestal bereikt door middel van standaardcontractbepalingen met de ontvanger. Meer informatie over standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl .

 

ARTIKEL 6 − UW RECHTEN

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een specifieke reikwijdte, specifieke voorwaarden of uitzonderingen.

6.1. Recht van inzage:

U hebt het recht om − op elk moment en kosteloos − kennis te nemen van de persoonsgegevens die DTH van u verwerkt en het recht om informatie te vragen over de wijze van verwerking. U hebt ook recht op een kopie van de gegevens die worden verwerkt.

6.2. Recht op rectificatie, aanvulling en beperking:

U hebt altijd het recht ons te vragen uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen als deze gegevens onjuist zijn.

U kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken.

6,3. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

Dit recht stelt u in staat om uw persoonsgegevens die door DTH worden verwerkt permanent laten verwijderen. Dit recht kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgeoefend.

6.4 Recht van bezwaar:

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Daarnaast hebt u altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In een dergelijke geval hoeft u geen redenen op te geven.

6,5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen.

6,6. Recht om uw toestemming in te trekken:

Voor zover de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken.

6,7. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen tegenover elke groepsmaatschappij die deelneemt aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Maar om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken, hebben de groepsmaatschappijen Accent Group NV aangewezen als vertegenwoordiger van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken om alle verzoeken met betrekking daartoe te beheren en coördineren. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Accent Group NV via het volgende e-mailadres: joke.vancoppernolle@accentjobs.be. De functionaris voor gegevensbescherming van Accent Group NV is de leidende functionaris voor gegevensbescherming voor deze gezamenlijke verwerkingsactiviteit en onderhoudt waar nodig contact met de functionarissen voor gegevensbescherming van de andere groepsmaatschappijen.

Houd er rekening mee dat wij niet altijd verplicht zijn om uw verzoek tot uitoefening van uw rechten in behandeling te nemen: uw rechten zijn alleen van toepassing in de gevallen en in de mate waarin de wet hierin voorziet.

Als wij redelijke twijfels hebben over uw identiteit, kunnen we u vragen om aanvullend bewijs te leveren.

6,8. Recht om een klacht in te dienen:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
• Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact
• Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ ).

Voordat u een klacht indient, verzoeken wij u contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor uw probleem te vinden door een e-mail te sturen naar joke.vancoppernolle@accentjobs.be .

 

ARTIKEL 7 − VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die op technisch en organisatorisch niveau geschikt zijn om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde bekendmaking aan derden van verzamelde persoonsgegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

U moet altijd de veiligheidsregels naleven, onder meer door ongeoorloofde toegang tot uw gebruikersnaam en wachtwoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website via uw computer, IP-adres en identificatiegegevens en voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en agenten. Wij garanderen eenzelfde beschermingsniveau door contractuele verplichtingen aan te gaan die tegen deze werknemers en agenten gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat onze werknemers en agenten gehouden zijn tot vertrouwelijkheid en dat alleen die werknemers en agenten toegang tot uw persoonsgegevens hebben voor wie dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

 

ARTIKEL 8 − COOKIES

8.1. Wat zijn cookies?

Een ‘cookie’ is een klein bestand dat door de server van DTH wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan alleen door ons en alleen voor de duur van het bezoek aan de website worden gelezen.

8.2. Waarom gebruiken wij cookies?

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons in staat om onze website te optimaliseren.

Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. De website gebruikt uitsluitend de volgende cookies:

 See Cookie policy

[Google Analytics

Google Analytics is een webanalyseservice van Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde informatie gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in de juiste context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteiten op de dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript-informatie (ga.js, analytics.js en dc.js) over uw bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .]

8.4. Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functies de website niet meer kunt gebruiken.

U kunt uw voorkeuren op elk moment bekijken en bijwerken via het tabblad ‘Cookies beheren’ onder aan de website.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@houseofhr.com.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/ . Meer informatie over online gedragsgericht adverteren en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

ARTIKEL 9 − LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIAL MEDIA

Deze website kan verwijzingen naar andere websites en apps bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites en apps.

Wij kunnen u alleen adviseren om het privacybeleid of de privacyverklaring en de voorwaarden van deze websites en apps te controleren.

 

ARTIKEL 10 − TOEPASSELIJK RECHT

Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens het Belgisch recht, dat bij uitsluiting van toepassing is.

 

ARTIKEL 11 − CONTACT OPNEMEN

Waar u ons altijd kunt bereiken:

Digital Talent Hunters
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem
België
E-mail: info@houseofhr.com

Apple store SWOP
Google Play SWOP